سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت)، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتوماسیون‌های مورد استفاده مراکز دولتی و مطابق با مواد (21)، (22) و (23) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390/04/10) صادر می‌گردد.

لازم به ذکر است این دبیرخانه از پذیرفتن درخواست خارج از موارد فوق الذکر جهت صدور گواهی احراز یا تمدید آن معذور می باشد و درصورت ارسال درخواست، کل پرونده به متقاضی عودت می شود. درصورت نیاز ذیحسابی سازمان استفاده کننده محصول به دریافت گواهی احراز محصولات غیرمالی و اداری، باید ذیحساب طی نامه اداری رسمی به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درخواست خود را ارسال نماید.