سازمان فناوری اطلاعات ایران


خبر

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت)، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتو...

صدور گواهی تایید فنی ثبت نرم‌افزار