سازمان فناوری اطلاعات ایران


خبر

تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

سامانه تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی در سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادغام گردید و از این پس می توانید در این سامانه اقدام به ثبت وب‌سایت خود نمایید.

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت)، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتو...

صدور گواهی تایید فنی ثبت نرم‌افزار