سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه خدمات الکترونیک

سازمان فناوری اطلاعات ایران

«این سامانه با هدف تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوزهای سازمان فناوری اطلاعات ایران طراحی و راه‌اندازی شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز باید نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام و رمز کاربری خود را از این سامانه دریافت نمایند»

ثبت نام کنید

  • اشخاص حقیقی


  • در صورتی که تا کنون در این سامانه به صورت شخص حقیقی ثبت نام ننموده‌اید و می‌خواهید برای دریافت مجوز به صورت یک شخص حقیقی اقدام نمایید از این قسمت ثبت نام نمایید.

  • ثبت نام اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی


  • در صورتی که تا کنون در این سامانه به صورت شخص حقوقی ثبت نام ننموده‌اید و می‌خواهید برای دریافت مجوز به صورت یک شخص حقوقی اقدام نمایید از این قسمت ثبت نام نمایید.

  • ثبت نام اشخاص حقوقی
  • سازمان‌های دولتی


  • در صورتی که تا کنون در این سامانه به صورت سازمان دولتی ثبت نام ننموده‌اید و می‌خواهید برای دریافت خدمت به صورت یک سازمان اقدام نمایید از این قسمت ثبت نام نمایید.

  • ثبت نام سازمان