سازمان فناوری اطلاعات ایران

تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی
سامانه تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی در سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادغام گردید و از این پس می توانید در این سامانه اقدام به ثبت وب‌سایت خود نمایید.

سامانه تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی در سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس Eservices.ito.gov.ir ادغام گردید و از این پس می توانید در این سامانه اقدام به ثبت وب‌سایت خود نمایید.