سازمان فناوری اطلاعات ایران

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه

قابل توجه مشترکان محترم:
این سامانه صرفًا جهت ورود اطلاعات توسط صاحبان محتوای داخلی است، که خروجی آن به صورت فایل یا web service تحویل اپراتورها می شود. نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
در خصوص عدم اعمال توسط اپراتورها با روش های زیر تماس بگیرید: تلفن: ۱۹۵
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات: www.195.ir
وب سایت سازمان تنظیم: www.cra.ir
ردیف نشانی وبسایت IP IP Network حداکثر مهلت اعمال توسط اپراتور